Aktualności

Strona gł�wna
Historia
Zarząd
Wydarzenia
Galeria
Wspomnienia
Wydarzenia
Wspomnienia
Materiały do pobrania

SYLWETKI LUDZI DOBREJ ROBOTY


Linki:
Wspomnienia
Historia

STOWARZYSZENIEKOMBATANTÓWMISJI POKOJOWYCH ONZ

     Uczestnicymisji pokojowychutworzyli w 1999 r. Stowarzyszenie Misji Pokojowych ONZ. Zgodnie zeStatutem do Stowarzyszenia mogą wstępować żołnierze służby czynnej,rezerwy i w stanie spoczynku , a także osoby cywilne.

CELE STOWARZYSZENIA :

*działanie na rzeczintegracji środowiska kombatantów misjipokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych orazstymulowanieich aktywności w życiu społecznym

* wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacjimiędzynarodowych w zapewnieniu pokojui bezpieczeństwa, wygaszaniukonfliktów w świecie oraz budowy wzajemnego zaufania iwspółpracy

* popularyzowanie, zarówno w kraju jak i za granicądotychczasowych osiągnięć i doświadczeń Polski wpokojowych misjachmiędzynarodowych w różnych częściach świata

* reprezentowanie i ochrona interesów kombatantów– członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych,administracji i samorządów

* działanie na rzecz poprawy warunków socjalnychczłonków Stowarzyszenia i ich rodzin

* współdziałanie i współpraca z resortami ObronyNarodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędemds.Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresiecelów stojących przed Stowarzyszeniem

* współpraca i współdziałanie z międzynarodowymiorganizacjami, mającymi podobny charakter i cele

* umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku we własnymśrodowisku , a także utrzymywanie więzi z jednostkamiwojskowymi orazinstytucjami wojskowymi i cywilnymi .